تاثیر کود گوگرد بر عملکرد گندم

تاثیر کود گوگرد بر عملکرد گندم و مزایا و معایب استفاده از آن

گندم به عنوان یکی از محصولات برجسته و عمده در صنعت کشاورزی، نقش بسیار مهمی در تأمین غذایی جهان دارد. به منظور افزایش عملکرد و کیفیت گندم، استفاده از کودهای مختلف و بهینه مورد توجه قرار گرفته است. یکی از انواع کودهای مورد استفاده در کشاورزی، کود گوگرد...

Continue reading